Mae Gofal Nyrsio yn Achub Bywydau – Camau gweithredu ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru

Sicrhau gofal nyrsio diogel ac effeithiol – a digon o nyrsys i ddarparu hynny

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 fel ei bod yn cwmpasu nyrsio cymunedol a wardiau cleifion mewnol plant ac iechyd meddwl.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru gynyddu nifer y lleoedd ar gyfer myfyrwyr nyrsio a gomisiynir ym mhob maes nyrsio. Sicrhau cymorth ariannol i fyfyrwyr nyrsio amser llawn a chreu cynllun prentisiaeth nyrsio cenedlaethol.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru sicrhau strategaeth genedlaethol ar gyfer cadw nyrsys i’r GIG, gyda rhagor o gyfleoedd i weithio’n hyblyg yn un o’r ffactorau sy’n sbarduno’r polisïau.

Rhagor o wybodaeth
Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru

Fuddsoddi mewn nyrsio cymunedol a chartrefi gofal

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru gynyddu nifer y nyrsys ardal a’r nyrsys sy’n meddu ar radd feistr gymunedol. Cynyddu nifer y nyrsys atal a rheoli heintiau sy’n gweithio yn y gymuned. Buddsoddi mewn cymorth TG ar gyfer nyrsio cymunedol.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru weithio i gydraddoli cyflogau, telerau ac amodau rhwng iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru lansio ymgyrch genedlaethol i godi proffil Nyrsio Cofrestredig mewn cartrefi gofal ac annog lleoliadau i fyfyrwyr nyrsio mewn cartrefi gofal.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru weithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau bod y system fewnfudo yn annog y gweithlu nyrsio rhyngwladol i fewnfudo i Gymru.

Rhagor o wybodaeth
Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru

Buddsoddi mewn nyrsio cymunedol a chartrefi gofal

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru gynyddu nifer y nyrsys ardal a’r nyrsys sy’n meddu ar radd feistr gymunedol. Cynyddu nifer y nyrsys atal a rheoli heintiau sy’n gweithio yn y gymuned. Buddsoddi mewn cymorth TG ar gyfer nyrsio cymunedol.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru weithio i gydraddoli cyflogau, telerau ac amodau rhwng iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru lansio ymgyrch genedlaethol i godi proffil Nyrsio Cofrestredig mewn cartrefi gofal ac annog lleoliadau i fyfyrwyr nyrsio mewn cartrefi gofal.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru weithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau bod y system fewnfudo yn annog y gweithlu nyrsio rhyngwladol i fewnfudo i Gymru.

Find out more
Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru

Gefnogi iechyd meddwl a lles

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru greu rhagor o gyfleoedd i gael gafael ar wasanaethau therapi seicolegol mewn lleoliadau gofal sylfaenol, buddsoddi mewn presgripsiynu cymdeithasol a chyflwyno strategaethau i ddatblygu cadernid emosiynol mewn addysg cyn-16.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru gynyddu nifer y lleoedd a gomisiynir ar gyfer myfyrwyr nyrsio iechyd meddwl.

Rhagor o wybodaeth
Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru

Wella iechyd y cyhoedd a brwydro i roi terfyn ar anghydraddoldebau iechyd

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru hybu a buddsoddi mewn cynlluniau gweithgarwch corfforol, megis y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, cynlluniau ‘hurio’ beiciau a chynlluniau cerdded/beicio i’r gwaith. Ariannu mentrau sydd â’r nod o gynyddu niferoedd y menywod, y bobl hŷn a’r bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sy’n cymryd rhan.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru ei gwneud yn ofyniad statudol i ysgolion ddarparu addysg iechyd rhywiol drwy weithwyr iechyd proffesiynol sydd wedi eu haddysgu’n benodol i ddarparu addysg iechyd rhywiol a sicrhau bod Byrddau Iechyd yn buddsoddi mewn gwasanaethau iechyd rhywiol.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru gefnogi a buddsoddi mewn cynnal rhaglen brofi, tracio ac olrhain gynhwysfawr a chefnogi rhaglen frechu ar yr adeg briodol. Buddsoddi mewn caffael a storio Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) yng Nghymru.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru greu rhagor o gyfleoedd i ddefnyddio band eang cyhoeddus a buddsoddi mewn technoleg cyfathrebu ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd. Gwella’r gallu i ddefnyddio cludiant cyhoeddus, amlder eu defnydd a’u glendid.

Rhagor o wybodaeth
Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru

Gwella iechyd y cyhoedd a brwydro i roi terfyn ar anghydraddoldebau iechyd

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru hybu a buddsoddi mewn cynlluniau gweithgarwch corfforol, megis y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, cynlluniau ‘hurio’ beiciau a chynlluniau cerdded/beicio i’r gwaith. Ariannu mentrau sydd â’r nod o gynyddu niferoedd y menywod, y bobl hŷn a’r bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sy’n cymryd rhan.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru ei gwneud yn ofyniad statudol i ysgolion ddarparu addysg iechyd rhywiol drwy weithwyr iechyd proffesiynol sydd wedi eu haddysgu’n benodol i ddarparu addysg iechyd rhywiol a sicrhau bod Byrddau Iechyd yn buddsoddi mewn gwasanaethau iechyd rhywiol.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru gefnogi a buddsoddi mewn cynnal rhaglen brofi, tracio ac olrhain gynhwysfawr a chefnogi rhaglen frechu ar yr adeg briodol. Buddsoddi mewn caffael a storio Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) yng Nghymru.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru greu rhagor o gyfleoedd i ddefnyddio band eang cyhoeddus a buddsoddi mewn technoleg cyfathrebu ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd. Gwella’r gallu i ddefnyddio cludiant cyhoeddus, amlder eu defnydd a’u glendid.

Find out more
Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru

Werthfawrogi nyrsio –
Cyflog teg a chyfleoedd i gael gafael ar Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus

Dylai pob plaid wleidyddol wneud datganiad o fwriad cyhoeddus clir y bydd cyfraniad gwerthfawr yr holl staff nyrsio, beth bynnag fo’u gradd neu eu lleoliad, yn cael ei adlewyrchu mewn sgyrsiau ynglŷn â chyflog yn y dyfodol.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru wella cyflogau a thelerau ac amodau nyrsio. Dylai pob aelod o staff nyrsio, gan gynnwys y rhai sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol, gael cyflog teg, telerau cyflogaeth da ac amodau gwaith diogel. Dylai hyn gymharu’n deg ar draws pob lleoliad.

Mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru sicrhau bod nifer y nyrsys a’r staff nyrsio sy’n derbyn Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn gwella.

Rhagor o wybodaeth